Union Gruppen - logo
Union Gruppen - logo

Sterk optimisme

Gjeninnhentingen er i full gang, drevet av sterk vekst i privat konsum og åpning av bransjer som har vært helt eller delvis stengt i lange perioder. Men optimismen har også funnet veien til kontorbedriftene.

Publisert 14.10.2021 18:40

Sist oppdatert 19.10.2021 18:24

Den viktigste vekstdriveren i kvartalene som kommer er vekst i privat konsum. SSB venter en økning i konsumet på 7,8 prosent i 2022, mens Norges Bank legger til grunn en konsumvekst i husholdningene på hele 9,6 prosent til neste år. Fundamentet for veksten ligger i husholdningenes spareoverskudd, som doblet seg fra 2019 til 2020.

Hovedtall for norsk økonomi
Årlige prosentuelle endringer 2018 2019 2020 2021E 2022E 2023E 2024E
BNP - Fastlandet 2,2 2,3 (2,5) 3,6 3,8 2,6 2,3
BNP 1,1 0,9 (0,8) 3,0 4,1 2,8 2,2
KPI 2,7 2,2 1,3 3,3 1,9 1,5 2,1
Privat forbruk 1,6 1,4 (6,9) 4,1 7,8 4,0 3,5
Offentlig forbruk 0,5 1,9 1,7 3,2 1,5 1,2 1,6
Oljeinvesteringer 0,7 12,6 (4,1) (2,0) (8,0) 10,0 5,0
Tradisjonell eksport 1,5 4,6 (2,2) 6,4 2,3 2,9 2,6
Sysselsetting 1,6 1,6 (1,3) 0,7 1,4 0,8 1,1
Arbeidsledige AKU (nivå) 3,8 3,7 4,6 4,7 4,4 4,2 3,9

Kilde: SSB, september 2021

I likhet med husholdningene, har kontantbeholdningen hos norske bedrifter økt mye siden i fjor vår, og både SSB og Norges Bank venter at bedriftsinvesteringene skal øke markant i perioden 2022 til 2024. Bedriftene er dessuten optimistiske med tanke på fremtiden. Det er langt flere bedrifter som planlegger å øke bemanningen, enn det motsatte.1 

Forventingsundersøkelse Norges Bank (netto)*

Iveren etter å ansette flere gjelder ikke bare innenfor reiseliv og serveringsvirksomhet, men også mange kontorbedrifter innenfor finans og annen forretningsmessig tjenesteyting har sterke bemanningsplaner.2 Dette gir et godt grunnlag for økt etterspørselen etter kontorlokaler.

Arbeidsmarkedsbarometer Manpower (netto)

I SR-Banks konjunkturundersøkelse for tredje kvartal, har det aldri vært større optimisme blant olje- og gassbedriftene. Disse bedriftene har god inntjening i et marked med høye olje- og gasspriser, samtidig som de har fått flere ben å stå på gjennom den grønne omstillingen.

Selv om de fleste av våre handelspartnere har en økonomisk utvikling som ligner den vi ser i Norge, der store deler av BNP-fallet er hentet inn eller i ferd med å hentes inn, er det stor forskjell på utviklingen i Europa og USA. I 2024 ventes BNP-nivået i Eurosonen å være 2,0 prosentpoeng lavere enn anslått i januar 2020.3 Til sammenligning ventes BNP-nivået i USA å være 2,9 prosentpoeng høyere i 2024, sammenlignet med anslaget før pandemien.

Forskjellen skyldes i hovedsak at amerikanerne fører en mye mer ekspansiv finanspolitikk. Høyere vekst- og inflasjonsforventninger, bidrar til å trekke opp rentenivået. Den viktigste implikasjonen for eiendomsmarkedet i Norge er at renter med lang løpetid kan bli høyere. Siden midten av august har den norske 10-åringen økt med om lag 50 basispunkter til 2,0 prosent.4

Den økonomiske utviklingen her hjemme bidro til at Norges Bank satt opp styringsrenten fra null til 0,25 prosent på rentemøtet 22. september. Sentralbanken indikerte samtidig at de venter neste rentehevning i desember 2021, og at de alt venter syv rentehevninger innen utløpet av 2024.

Ettersom inflasjonen har økt til over fire prosent (siste tolv måneder), er imidlertid realrenten i Norge fortsatt rekordlav med minus 3,5 prosent. 


1 Kilde: Norges Bank, forventningsundersøkelse 3. kvartal 2021
2 Kilde: Manpower, arbeidsmarkedsbarometer 3. kvartal 2021
3 Kilde: DNB Markets
4 Kilde: DNB Markets, per 12. oktober 2021