Union Gruppen - logo
Union Gruppen - logo

Oslo

4,7%

Kilde: Eiendom Norge. 12-måneders vekst i boligprisene per september 2019.

Bergen

1,1%

Kilde: Eiendom Norge. 12-måneders vekst i boligprisene per september 2019.

Trondheim

0,6%

Kilde: Eiendom Norge. 12-måneders vekst i boligprisene per september 2019.

Stavanger

-0,7%

Kilde: Eiendom Norge. 12-måneders vekst i boligprisene per september 2019.

Bolig

Moderat utvikling

Boligprisene har steget moderat hittil i 2019, og det har vært omsatt mange boliger. I løpet av det siste året har sesongjusterte boligpriser økt med 2,6 prosent på landsbasis, mens boligprisene i Oslo har økt med 3,7 prosent i samme periode.1 Justert for sesongvariasjoner er boligprisene i Oslo nå bare 1,1 prosent lavere enn toppen tidlig i 2017. Boligprisene på landsbasis, som ikke fikk en like drastisk nedgang gjennom 2017, tok igjen prisnivået allerede for ett år siden. Dermed er boligprisene i Norge på det høyeste nivået noensinne.

Les mer...

Boligprisene har steget moderat hittil i 2019, og det har vært omsatt mange boliger. I løpet av det siste året har sesongjusterte boligpriser økt med 2,6 prosent på landsbasis, mens boligprisene i Oslo har økt med 3,7 prosent i samme periode.1 Justert for sesongvariasjoner er boligprisene i Oslo nå bare 1,1 prosent lavere enn toppen tidlig i 2017. Boligprisene på landsbasis, som ikke fikk en like drastisk nedgang gjennom 2017, tok igjen prisnivået allerede for ett år siden. Dermed er boligprisene i Norge på det høyeste nivået noensinne.

Husholdningenes gjeld er høy og vokser fortsatt raskere enn inntektene. De siste to årene har derimot gjeldsveksten avtatt, noe som kan ses i sammenheng med strammere utlånspraksis i bankene, og renteøkningene det siste året.

Det siste året er styringsrenten satt opp fra 0,50 til 1,50 prosent. Renteøkningene fra Norges Bank bidrar til høyere boliglånsrente, og har isolert sett en dempende effekt på boligprisveksten. Samtidig bidrar blant annet økt sysselsetting og høyere reallønnsvekst i motsatt retning. Det er også verdt å merke seg at sentralbanken har senket prognosen for styringsrenten. Rentebanen indikerer at styringsrenten mest sannsynlig blir liggende på dagens nivå ut 2022. Til sammenligning mente sentralbanken for ett år siden at styringsrenten skulle opp til omlag 2 prosent ved utgangen av 2021.

Finanstilsynet foreslår å videreføre og stramme inn dagens boliglånsforskrift, fordi de mener det er behov for ytterligere tiltak for å dempe oppbyggingen av gjeld i sårbare husholdninger. Tilsynet foreslår at grensen for gjeld i forhold til inntekt skal reduseres fra fem til 4,5 ganger brutto årsinntekt. I tillegg foreslår tilsynet at bankenes fleksibilitetskvote settes til 5 prosent over hele landet. Fleksibilitetskvoten i dagens forskrift, som i utgangspunktet gjelder ut 2019, er på inntil 10 prosent av lånene. I Oslo er kvoten 8 prosent i dag. Dersom forskriftene blir vedtatt slik Finanstilsynet har innstilt, tror vi at den vil virke prisdempende på markedet.

Boligbehovet i Oslo og Akershus har økt blant annet som følge av et sterkt arbeidsmarked. I tillegg har flere av kommunene rundt Oslo høy netto innflytting. Varelageret av usolgte bruktboliger i Oslo har holdt seg relativt flatt med rundt 2 000 boliger hittil i år. Det er god aktivitet i markedet, og i Oslo-regionen er det solgt flere bruktboliger hittil i år enn på samme tid i fjor.

Boligmarkedet er nå inne i sin lengste periode med stabil prisvekst siden starten av 2000-tallet, og vi venter vi at den beskjedne veksten fortsetter. Rentene vil sannsynligvis være på et lavere nivå enn tidligere antatt. Men veksten i norsk økonomi avtar trolig fremover, befolkningsveksten er lav og det er en betydelig risiko for at nye reguleringer fra myndighetene vil virke dempende. Alt i alt ser boligmarkedet balansert ut for øyeblikket.

Hittil i år er det omsatt boliggårder for mer enn NOK 3,5 mrd., og de aller fleste ligger i Oslo. Til sammenligning ble det omsatt boliggårder for omtrent NOK 1 mrd. i fjor.2 Boligmeglere melder om svært høy interesse for utleiegårder sentralt i Oslo, og det er betydelig interesse fra aktører som vanligvis investerer i andre eiendomssegmenter.

1Kilde: Eiendom Norge
2Tellingen inkluderer kun transaksjoner på mer enn 50 MNOK

Indeksert boligprisutvikling (januar 2003 = 100)

Bolig_1.png

Igangsetting og estimert boligbehov i Oslo og Akershus

Bolig_2.png