Union Gruppen - logo
Union Gruppen - logo

Transaksjonsvolum

101,7mrd

Kilde: UNION. Totalt transaksjonsvolum i Norge i 2019. (Transaksjoner over MNOK 50)

Antall transaksjoner

318

Kilde: UNION. Totalt antall transaksjoner i Norge i 2019.

Prime yield

3,60%

Kilde: UNION. Stabil siste seks måneder. Ventes å falle til 3,50 prosent i løpet av første halvår i 2020.

Sekundær yield

5,00%

Kilde: UNION. Ned 15 basispunkter siste seks måneder. Ventes å falle til 4,75 prosent ved utgangen av 2020.

Transaksjonsmarkedet

Knallsterkt marked

Likviditeten i transaksjonsmarkedet er høy, og det ble omsatt hele 318 eiendommer for til sammen NOK 102 mrd. i fjor.1 Kun i 2015 har transaksjonsvolumet vært høyere, men da ble volumet dratt vesentlig opp av noen store porteføljetransaksjoner. Det var «kun» 239 transaksjoner dette året. Dersom man både ser på volumet og antall transaksjoner fremstår 2019 som rekordsterkt.

Les mer...

Likviditeten i transaksjonsmarkedet er høy, og det ble omsatt hele 318 eiendommer for til sammen NOK 102 mrd. i fjor.1 Kun i 2015 har transaksjonsvolumet vært høyere, men da ble volumet dratt vesentlig opp av noen store porteføljetransaksjoner. Det var «kun» 239 transaksjoner dette året. Dersom man både ser på volumet og antall transaksjoner fremstår 2019 som rekordsterkt.

Det ble syndikert eiendom for til sammen NOK 26,3 mrd. i 2019. Nivået er noe lavere enn de to foregående årene, hvor toppen ble nådd i 2018 med NOK 31,5 mrd. Dersom vi inkluderer transaksjoner hvor en tilrettelegger agerte som kjøpsrådgiver, eller plasserte eiendommen på én kjøper, var syndikatørene imidlertid involvert i transaksjoner for til sammen NOK 39,2 mrd. i 2019. Dette er like høyt som året før, og innebærer at syndikeringsaktørene var involvert i rundt 40 prosent av det samlede transaksjonsvolumet.

Det har vært en klart økende trend de siste årene at syndikatørene i større grad opptrer som kjøpsrådgivere, eller plasserer eiendommer på én investor. Denne utviklingen har sannsynligvis blitt forsterket av «AIF-skrivet» fra Finanstilsynet. Rundskrivet ble av mange oppfattet som en innstramming av muligheten for å tilrettelegge for eiendomsinvesteringer uten å være underlagt regelverket for alternative investeringsfond (AIF). En av måtene å tilpasse seg på har vært å gjøre transaksjoner med færre investorer.

Det var hele 123 kontoreiendommer med et samlet volum på NOK 42 mrd. som byttet hender i fjor. Aldri før har det blitt omsatt så mange kontorbygg. Den største kontortransaksjonen var DNB Livsforsikrings kjøp av Midtbygget i Bjørvika for NOK 4,5 mrd. Selger var svenske SBB.

Det ble også omsatt mange helse-, utdanning- og boligrelaterte eiendommer i fjor. Blant annet kjøpte den australske infrastrukturinvestoren Whitehelm Capital barnehager for over NOK 6 mrd. Det nyetablerte fondet UNION Core Plus Fund I kjøpte Pilestredet 35 med Oslo Met som største leietaker.

Interessen for eiendom som kan utvikles til bolig er fortsatt stor. I tillegg gjør flere av de større boligutviklerne strukturelle grep. Selvaag Bolig solgte tomtebanken sin til Urban Property for NOK 3,4 mrd. Urban Property er et nyopprettet selskap som eies av Selvaag AS, Oslo Pensjonsforsikring, Equinor Pensjon og Rema Etablering Norge. Selvaag Bolig skal ha forkjøpsrett og opsjon på tilbakekjøp av tomtene, og planen er å kjøpe ut tomtene i takt med utvikling. Solon Eiendom på sin side har kjøpt Kruse Smiths eiendomsdivisjon, der tomtebanken er verdsatt til om lag NOK 2,3 mrd. Dermed får Solon et solid fotfeste på Sør- og Vestlandet.

I Veidekke ser man på muligheten for å dele virksomheten i to deler, slik at eiendomsutviklingsdelen blir et eget selskap som kanskje skal selges i sin helhet.

Det er med andre ord flere store transaksjoner på gang, og det er all grunn til å anta at 2020 blir nok et år med høy likviditet i transaksjonsmarkedet. Vi venter at transaksjonsvolumet skal havne rundt NOK 100 mrd.

1SBBs oppkjøp av Hemfosa er ikke inkludert i volumet. Den norske delen av eiendomsporteføljen til Hemfosa utgjorde nærmere NOK 10 mrd.

Aktørenes kjøps- og salgsvolum i 2019

aktørenes_kjøpsvolum.png

Transaksjonsvolum

transaksjonsvolum.png