Union Gruppen - logo
Union Gruppen - logo

Coworking-undersøkelsen vinter 2021

UNION har for femte gang gjennomført Coworking-undersøkelsen. Siden forrige undersøkelse har kapasiteten økt. Antall medlemmer er snart tilbake på samme nivå som før covid-19, men siden kapasiteten har økt mer enn antall medlemmer, er belegget lavere enn ved forrige undersøkelse.

Publisert 03.02.2021 22:10

Sist oppdatert 04.02.2021 09:51

Belegget har falt ytterligere i løpet av det siste halvåret¹

Kilde: UNION

Nærmere 6 000 av de 14 100 arbeidsplassene står ledige i dag. I løpet av året er det planlagt å åpne til sammen 4 400 nye fleksible kontorarbeidsplasser, hvor 1 200 av disse allerede er åpnet. For at belegget skal holde seg på dagens nivå, må nærmere 2 000 nye medlemmer komme til. Dette er krevende midt i en pandemi. Flere av sentrene som åpner i 2021 skulle egentlig ha åpnet i 2020, og har allerede inngått flere medlemskap før åpning.

Antall fleksible kontorplasser i Stor-Oslo ved slutten av året²

2021 inkluderer hele Rebel i Universitetsgata 2 med 1 500 arbeidsplasser. 
Kilde: UNION

Ser vi nærmere på belegget, er det stor forskjell på belegget for faste kontorplasser og hot desks. To av tre faste kontorplasser er fylt opp, mens mer enn halvparten av hot deskene står tomme. Sistnevnte er også plasser man kan regne med å kunne fylle kanskje to til tre ganger, så her er potensialet stort.

Samtidig ser vi at hot deskene utgjør en mindre del av kapasiteten, for øyeblikket 13 prosent (i august var andelen 17 prosent). Det kan skyldes smittevern, men også før pandemien var disse plassene vanskelig å fylle opp.

De fleste aktørene vi har snakket med tror markedet for fleksibelt kontor vil endre seg i positiv retning som følge av covid-19. Det trekkes frem at flere leietakere ønsker fleksibilitet – både i form av hvordan de sitter på kontoret, hvor de jobber fra, og fleksibilitet i leieavtalene. To av tre aktører har fått henvendelser fra leietakere med kortsiktige arealbehov som følge av covid-19.

Vi tror også markedet for fleksibelt kontor vil spille en viktig rolle i årene som kommer. Det vil imidlertid ta tid før markedsbalansen og lønnsomheten bedres. Ikke bare fordi vi ennå står midt i en pandemi, men også fordi tilbudssiden vokser med hele 4 400 nye arbeidsplasser i år.

Uansett, konkurransen om medlemmene er stor – ifølge undersøkelsen vår kommer 22 prosent av de nye medlemmene fra et annet senter. 


¹For at resultatene fra undersøkelsen skal reflektere markedet på best mulig måte, har vi tatt utgangspunkt i et utvalg på mer enn 11 000 fleksible kontorplasser i Stor-Oslo når vi beregner endringen i belegget. Dermed vil det være små avvik fra tidligere rapporterte tall for belegget.
²Pilene fra år til år viser netto tilvekst av antall fleksible kontorarbeidsplasser. Det vil si antall nye fleksible kontorarbeidsplasser minus antall plasser som er lagt ned.