UNION Bankundersøkelse Q4 2022

Vi har intervjuet de største bankene i Norge. Se oppsummeringen og vår vurdering av resultatet. 

Publisert 07.12.2022 16:45

Sist oppdatert 15.02.2023 15:45

Bankmarginen i standardcaset er opp ytterligere 14 basispunkter til 266 punkter, noe som er det høyeste nivået vi har målt. Ettersom kravet til egenkapital har økt mye, betyr det at standardcaset, der vi altså forutsetter 65 prosent belåning, ikke er særlig relevant i dagens marked. I praksis gjøres det nesten ikke lån med 65 prosent belåning i dag. I tillegg har løpetiden på lånene som kjent blitt vesentlig kortere det siste årene.

Dersom vi forutsetter 50 prosent belåning og 3 års løpetid er marginen 215 basispunkter, altså betydelig lavere enn i standarcaset. Men økningen i marginen i løpet av de siste kvartalene er nesten like sterk. 

Bankmargin kontor Oslo (bps)

5-års swaprente har falt 16 basispunkter, altså omtrent like mye som bankmarginen har steget. Det innebærer at samlet lånerente for nye 5-års lån med full rentebinding har stabilisert seg rundt 6 prosent. Men ettersom de aller fleste har kortere løpetider og lavere belåningsgrad, er det mange aktører som i praksis får en finansiering på ned mot 5,5 prosent.

Samlet lånefinansieringsrente for nye lån med 5-års løpetid