God motstandsdyktighet mot pandemien

Det ferdigstilles flere store nybygg i årene som kommer, men det er likevel grunn til optimisme ettersom arbeidsmarkedet i regionen har klart seg svært godt under pandemien.

Publisert 30.08.2021 10:45

Sist oppdatert 31.08.2021 22:42

Etter et par år med lite arealtilførsel i Trondheim, er vi på vei inn i en periode med flere ferdigstillelser. I 2022 ferdigstilles totalt 30 500 m² nytt kontorareal, mens i 2023 er det bekreftet nesten 33 000 m². De to største prosjektene er andre byggetrinn av Entras prosjekt i Holtermanns veg 1-13 og KML Næringsprosjekters sitt prosjekt "Trondheimsporten 2". Byggene blir på henholdsvis 20 895 m² og 17 825 m².

I tillegg til nybyggene som allerede er bekreftet, er det flere store prosjekter som ligger lenger frem i tid. Blant annet er KLP godt i gang med planleggingen av «Teknostallen», et nybygg på 46 250 m². Planlagt byggestart for prosjektet er januar 2022.

Ferdigstillelse av kontorareal i Trondheim (m²)

Den økte byggetakten skjer parallelt med at kontorledigheten nå faller, etter tre år med stigende ledighet.1 Tall fra Norion Næringsmegling viser nå en ledighet på 8,2 prosent, noe som indikerer god balanse i markedet. I likhet med de andre storbyene, ser vi at det blir et stort skille mellom nye moderne og fleksible bygg på den ene siden, og eldre ukurante bygg på den andre siden. 

Sysselsettingen i regionen har klart seg godt under pandemien, der antall kontorsysselsatte kun falt med 0,3 prosent i 2020. Til sammenligning opplevde Oslo et fall på 0,7 prosent. En viktig del av forklaringen på det stabile arbeidsmarkedet i regionen er det høye innslaget av offentlig sektor, som står for nesten 40 prosent av alle arbeidsplassene.

Det er ingenting å si på utviklingen i signeringsvolumet i regionen. Ifølge tall fra Arealstatistikk var det rekordhøyt volum i 2020, og med et svært aktivt første halvår ligger signeringsvolumet i 2021 an til å bli tilsvarende høyt.2

Det er heller ingen tegn til at pandemien har satt spor i leieprisutviklingen. Siden 2019 har gjennomsnittlig leiepris steget med over åtte prosent, og var 1 850 NOK/m² i første halvår i år. Gjennomsnittlig leiepris for de 15 prosent dyreste kontraktene i første halvår var 2 560 NOK/m², hvilket tilsvarer en økning på hele ti prosent siden 2019. Til tross for usikkerheten som ligger i tallene fra Arealstatistikk, kan vi trygt konkludere med at leiemarkedet har klart seg godt under pandemien.

Transaksjonsmarkedet

Den høye aktiviteten som har preget transaksjonsmarkedet i Trondheimsregionen de siste årene fortsetter, og så langt i år har det blitt omsatt næringseiendom for over NOK 4,7 milliarder, fordelt på 18 transaksjoner.

Transaksjoner i Trondheimsområdet

Selv om vi hittil i år ikke har observert at noen prestisjeeiendommer har skiftet hender, er appetitten blant investorene høy. Et eksempel på dette er Peder Falcks veg 31 A-B som ble kjøpt av et syndikat tilrettelagt av Clarksons Platou for MNOK 440. Kontorbygget ligger utenfor sentrum og har NAV som største leietaker på en lang leiekontrakt. 

Det er stor variasjon i hva som har blitt omsatt, og studentboliger utgjør en betydelig andel av transaksjonsvolumet så langt i år. Slik eiendom er forbundet med lav risiko, og står høyt på ønskelisten til stadig flere investorer. Det høye antallet studenter i Trondheimsregionen og et mer profesjonalisert utleiemarked gjør studentboliger til et attraktivt segment. Vi tror at dette segmentet vil bli viktigere fremover, særlig i områder med høyt innslag av studenter.

Basert på flere indirekte referanser holdes estimatet for prime yield i Trondheim uendret på 4,10 prosent.

Utvikling i prime yield for kontoreiendom i norske byer

1 Kilde: Norion Næringsmegling
2  Kilde: Arealstatistikk